Search

Интелектуални продукти

ИП1 – Програма за обучение: Творческо мислене за родители

Първият интелектуален продукт ще бъде програма за обучение на родители на деца в училищна възраст. Основната цел на този продукт е да се развият уменията и компетенциите за творческо мислене на родители на деца в училищна възраст. Програмата ще бъде разработена както за присъствено, така и за дистанционно обучение, двучасови работилници, с обща продължителност от 20 часа. Ще бъде разделена на тематични единици и е дава възможност за работа в екипи на родителите и дискусия на техники и подходи.

ИП2 – Уеб приложение „Креативни родители“

Като втори интелектуален продукт ще бъде разработена среда за обучение чрез уеб приложение, където родителите могат да намерят дейности за насърчаване на развитието на техните умения за творческо мислене. Тези „късчета“ от обучение ще се състоят от текстове, презентации, видеоклипове, а също и дейности с кратка продължителност, които могат да бъдат изпълнявани от родителите заедно с техните деца. Всички тези ресурси ще бъдат достъпни за родителите чрез безплатно уеб приложение, в което родителите ще бъдат регистрирани.

ИП3 – Наръчник за творческо мислене за родители

Третият резултат, който ще разработим, ще бъде наръчник за родители – интерактивно ръководство, което ще даде общ преглед на обучението за развитие на умения за творческо мислене, включително основна информация по темата.