Search

Материали за разпространение

Целта на нашите материали за разпространение ще бъде да засилят въздействието на проекта. 
  • Уебинари: В началото и в средата на пилотните обучения ще се проведат два уебинара. Те ще бъдат адресирани до родители с цел да се популяризира проекта и да се насърчат участниците да продължат да се записват в пилотните програми, за да тестват резултатите от проекта и да ги оценят. По този начин ще допринесат за подобряване на крайните продукти. 
  • Брошура: Брошурата ще бъде създадена от IDEC и ще бъде разпространена по време на промоционални събития по проекта сред заинтересованите страни. Тя ще се разпространява и по електронен път. Ще съдържа информация за проекта, неговите общи и специфични цели и резултати.