Search

KISMC

KISMC

КУЗИС е организация с нестопанска цел, която допринася за развитието на иновационната екосистема в България и Югоизточна Европа. КУЗИС се основава на факта, че всеки индивид или организация може да допринесе за съвместна кауза. Организацията се фокусира върху обществото, основано на знанието, за да насърчи трансфера и използването на съвременни методи, за да подпомогне развитието в областта на научните изследвания, образованието и иновациите във всички аспекти в полза на цялата екосистема, докато изгражда обединена дигитална общност, за да даде възможност на всички заинтересовани страни да участват в решаването на основни предизвикателства. 
Дейностите ѝ включват провеждане на специализирани проучвания, изследвания и анализи, както и осигуряване на достъп до най-новите разработки и най-добрите практики в областта на знанията, иновациите и стратегическия мениджмънт, осигуряване на неформални и професионални курсове за обучение на представители на публичния, частния и неправителствения сектор в сътрудничество със специализирани центрове за обучение и други професионални организации, участващи в проекти и инициативи с образователна, социална и икономическа насоченост на национално, европейско и международно ниво, насърчаващи проекти в развитието, обмена и популяризирането на методи за знания, иновации и стратегическо управление. Уебсайт: www.innovation-mc.com